Algemene Voorwaarden
 

Artikel 1. Definities 
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Coach/therapeut: Tamara Adriaanse, zelfstandig orthomoleculair therapeut, OERsterk leefstijl- vitaliteitscoach van Studio Gezondheid

Cliënt: diegene die een traject/workshop of consult bij Studio Gezondheid volgt.

Praktijklocatie: de locatie waarop de praktijk van de coach wordt uitgeoefend. Dit kan ook online zijn of bij de cliënt thuis/op kantoor of buiten in de natuur; in de duinen, bos, strand of in het park.

Artikel 2. Algemeen 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst of zaak die wordt afgenomen, voor zover niet een nieuwe set algemene voorwaarden aan cliënt ter hand is gesteld bij het aangaan van die betreffende overeenkomst. De coach coacht de cliënt op het als vooraf opgegeven adres, tenzij onderling anders is overeengekomen. Deze voorwaarden blijven van kracht indien Studio Gezondheid van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
Artikel 3. Basis 
De coach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de coach de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Er is geen sprake van een medische organisatie en dus zal geen medisch advies worden gegeven of een medische diagnose worden gesteld. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt. De cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor het melden aan de arts indien hij/zij een coaching traject volgt.
Artikel 4. Verhindering 
Indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij de coach hiervan zo snel mogelijk telefonisch via 06-31030408 op de hoogte te stellen. Indien de cliënt niet 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de coach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, wordt het consult als genoten aangemerkt en kan er geen aanspraak meer op terugbetaling worden gemaakt of is de coach gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.
 Artikel 5. Tariefstelling 
Voor aanvang van de begeleiding deelt de coach de cliënt schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn exclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De coach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De coach beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden en behoudt zich het recht voor eventuele vervolgtrajecten tegen andere voorwaarden aan te bieden dan het huidige traject.
 Artikel 6. Intellectueel eigendom 
De coach behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De hiervoor genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de coach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd (anders dan voor intern gebruik bij de cliënt), noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de coach verstrekt zijn.
Artikel 7. Betaling 
De cliënt betaalt bij coaching gesprekken/trajecten of trainingen na afloop van het gesprek per factuur, per bankboeking of Tikkie. Indien betaling per factuur wordt gedaan, dient binnen de op de factuur gestelde termijn, ineens, betaald te worden. Als betaling van de factuur binnen de termijn uitblijft behoudt de coach zich uitdrukkelijk het recht voor verdere voortzetting van het traject op te schorten, dan wel stop te zetten.
Artikel 8. Looptijd en afbreken traject 
Trajecten worden in onderling overleg aangegaan voor een enkel consult, workshop of langere termijn. De termijn is afhankelijk van de situatie, de wensen en de mogelijkheden van cliënt. Trajecten kunnen niet tussentijds worden onderbroken of gestopt. Trajecten, waaronder begrepen de consulten, zijn niet deelbaar of overdraagbaar. Indien er sprake is van ziekte waarbij cliënt het traject niet (meer) voort kan zetten, ook niet op lange termijn, kan een traject tussentijds worden afgebroken. Hiervoor overhandigt cliënt een bewijs van de arts.
Artikel 9. Onuitvoerbaarheid van de opdracht 
De coach heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.
Artikel 10. Aansprakelijkheid 
De coach streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks is de coach niet aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van verstrekte inzichten m.b.t. leefstijl en trainingen die onvolledig of niet juist blijken te zijn. De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar leefstijl, vitaliteit- beweging, voedings- en gezondheidssituatie verband heeft. Het advies van de coach is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De coach/therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit in zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de coach/therapeut verstrekte adviezen voor zover de coach/therapeut daartegen niet verzekerd is, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de coach/therapeut. Niet voor vergoeding in aanmerking komt schade van derden, bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de coach/therapeut nimmer aansprakelijk.
Artikel 11. Klachtenregeling 
Eventuele klachten, over door de coach/therapeut geleverde diensten, dienen binnen 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan de coach/therapeut kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de cliënt geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Indien cliënt niet tevreden is over de begeleiding van de coach/therapeut, dient eerst en rechtstreeks contact te worden opgenomen met de coach/therapeut om te overleggen over de klacht, zodat er tot een oplossing gekomen kan worden. Het indienen van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn/haar betalingsverplichting.
Artikel 12. Overmacht 
De coach/therapeut is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens cliënt, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. De coach/therapeut kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Artikel 13. Slotbepaling 
Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen de coach/therapeut en de cliënt in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 14. Privacyreglement
Om de opdracht zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt de coach/therapeut een registratie bij van persoonlijke en administratieve gegevens. Om opdrachtgevers en cliënten te garanderen dat hun privacy wordt beschermd en er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan, hanteert de coach/therapeut een privacyreglement.

 

 

 

Pin It on Pinterest